Bạn bè

Nhók Bướq Bỉnh

Tên thật Hôn khôq Chạm Môiiiiii  Sinh ngày 01/11/2016  Địa chỉ cô đơn vì vắq Ah
"Giải toán trên máy tính cầm tay (bài 4 - lớp 9 - tỉnh An Giang - 2013)Giờ thì học thôi nạk !? "  12-01-17 04:39 AM