anhtuyetmd.74

"mọi người giải dùm đề này :viết phương trình đường thẳng delta song song với đường thẳng (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3"  03-05-18 06:25 PM