Trần Khả Vy > Nhóm

Sinh ngày 04/06/2004
"Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC và các đường cao BE, CF cắt nhau tại H.1) Chứng minh: ΔABE ~ ΔACF và AF.AB = AE.AC.2) Chứng minh: FA.FB = FH.FC.3) Đường thẳng qua B và song song với FE cắt AC tại M. Chứng minh: ΔBCF ~ ΔMBE.4) Gọi I..."  22-04-18 07:45 AM
Không có nhóm nào