Minh Tuấn

Tên thật Minh Tuấn  Sinh ngày 31/01/2002