Đố vui: Cây và quả 28/10/2014 13:06:03
Một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 3 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 4 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có 3 cái lá, cạnh mỗi cái lá lại có 2 quả. Hỏi trên cây có tất cả bao nhiêu quả táo?

Trả lời : Không có quả táo nào, vì cây lê không mọc ra quả táo.


nguồn : 24h.com.vn