Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan (tiếp theo)

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Sự tương giao của hàm phân thức

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Phương trình, bất phương trình bậc cao

Cô: Trần Thị Huế - Môn: Toán học

Sự tương giao của đồ thị hàm bậc ba

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học

Tiếp tuyến

Cô: Nguyễn Thị Hà - Môn: Toán học
5K
lượt xem

ÁP DỤNG BĐT LƯỢNG GIÁC VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN

ÁP DỤNG BĐT LƯỢNG GIÁC VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN Trong chuyên đề này, ta sẽ tìm hiểu về cách áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải các...
260K
lượt xem

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT$1$. Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c),$ bán kính $R$:$S(I; R) :(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2 (1) $ Trong ...
Câu hỏi "nóng" nhất