272K
lượt xem

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:$1.$ Phương trình tham số và phương trình chính tắc.Đường thẳng $d$ đi qua $M_0(x_0;y_0;z_0)$ và có vectơ chỉ phương...
156K
lượt xem

PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

A. CÔNG THỨCNếu $u(x), v(x)$ là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì :$\int\limits_{a}^{b}u(x)v'(x)dx = \left[ {u(x).v(x) }...
Câu hỏi "nóng" nhất