267K
lượt xem

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT$1$. Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c),$ bán kính $R$:$S(I; R) :(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2 (1) $ Trong ...
16K
lượt xem

ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Phương pháp chung : Để chứng minh bất đẳng thức $f(x)>g(x)$ ta thực hiện :+ Xét hàm số $h(x)=f(x)-g(x)$.+ Tìm miền xác định của $h(x)$.+ Tính...
Câu hỏi "nóng" nhất