cos^2(T)

Tên thật Shuu Út  Sinh ngày 08/04/2003  Địa chỉ vĩnh yên - vĩnh phúc