Effort

Tên thật Quên lãng  Sinh ngày 08/05/1999  Địa chỉ Quên
"http://dragonballwiki.net/wiki-khac/danh-sach-toan-bo-truyen-dragon-ball.html"  13-07-17 12:25 AM