Long Nd

Tên thật Nguyễn Đức Long  Sinh ngày 24/07/1992