Đơn giản là yêu

Tên thật Sẽ chỉ quan tâm đến anh  Sinh ngày 08/04/2003  Địa chỉ Liên bảo - vĩnh yên - vĩnh phúc