LTNS XD

Tên thật Nguyễn Mai Hoa  Sinh ngày 08/01/2001