Quân.DC

Tên thật Quân  Sinh ngày 24/03/1999  Địa chỉ đức cơ gia lai