Kiệt2003

Tên thật kiệt  Sinh ngày 27/02/2018  Địa chỉ thanh hóa