Phạm Việt Anh

Tên thật Phạm Việt Anh  Sinh ngày 06/11/1998  Địa chỉ Xóm 3, xã quỳnh bá, quỳnh lưu