Thanh Long

Tên thật Hoàng Thanh Long  Sinh ngày 24/11/1983  Địa chỉ Phước Thuận - Tuy Phước - Bình Định