Bạn bè

@_@ *Mèo9119* @_@

Tên thật Phạm Lý  Sinh ngày 29/09/1999  Địa chỉ Thụy Phong
"░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ▄ ▄░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ █ ░ ░█░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ █ ░ ░ █░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ █ ░ ░ ░ █░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ █ ░ ░ ░ ░ ██ █ █ █ █ █ █ ▄ ▄ █ ░ ░ ░ ░ ░ █ █ █ █ █ █ ▄▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ █▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ █ ░ ░ ░ ░ ░..."  04-05-16 06:14 PM