Hoài Sherry

Tên thật Hoài Sherry  Sinh ngày 07/12/1999
"Gửi "bạn". xin phép cho tôi đặt chữ "bạn" trong dấu "" bởi vì tôi coi bạn là bạn, nhưng chưa chắc bạn đã coi tôi là bạn. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. "bạn" có nói rằng "bạn" không chơi, block những người có liên quan, còn nói chuyện với jian (kiên). Ok,..."  26-11-17 07:57 AM