Bloody's Rose

Tên thật nhung  Sinh ngày 10/10/2000  Địa chỉ Bắc Ninh