--- Caramen --- > Sổ tay cá nhân

Tên thật hvgyb  Sinh ngày 31/10/2016
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.