Nguyễn Đức Minh

Tên thật Nguyễn Đức Minh  Sinh ngày 01/09/2005
"~chán~"  18-02-17 06:10 PM