- ARMY - > Sổ tay cá nhân

Sinh ngày 03/11/2002
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.