bac1024578 > Bạn bè (1)

Tên thật Nguyen Manh cuong  Sinh ngày 13/09/2001  Địa chỉ khom 5, khu 10,TT Tan Phu