Đấu sĩ LBX

Tên thật Đấu sĩ LBX  Sinh ngày 01/01/2003
"vui"  22-01-18 09:31 PM