duolingo

Tên thật duolingo  Sinh ngày 09/03/2012  Địa chỉ Việt Nam
"Hello"  04-04-21 11:13 AM