Mặt Trời trong đêm > Sổ tay cá nhân

Sinh ngày 05/03/1992
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.