gunbk92

Tên thật Thịnh  Sinh ngày 23/09/1992
"e^(-x^2):tích phân cosi-possoinsin(x^2) hoặc cos(x^2) :tích phân phrenel1/lnx : tích phân logaritsinx/x:tích phân hàm số sincosx/x: tích phân hàm số cosin"  12-03-13 04:20 PM