Khánh Linh

Tên thật Nghiêm Thị Khánh Linh  Sinh ngày 23/03/2005  Địa chỉ THANH HÓA