Ỉn Kuteo

Tên thật Thiên Di (Ỉn)  Sinh ngày 11/11/2017  Địa chỉ Thành Phố Kẹo