duolingo

Tên thật duo13  Sinh ngày 03/09/2012  Địa chỉ Thanh Hóa