Học Tại Nhà

Sinh ngày 19/09/2012
"Rank alexa 14K"  04-10-12 06:09 PM
Hóa
18
00:04
0%
HÓA HỌC LỚP 10
16
00:05
0%
I: NGUYÊN TỬ
2
00:06
0%
III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
2
00:10
0%
IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
6
00:05
0%
V: NHÓM HALOGEN
3
00:03
0%
VI: OXI - LƯU HUỲNH
1
00:01
0%
VII: TỐC ĐỘ VÀ CÂN BẰNG PHẢN ỨNG
2
00:03
0%
Các Bài Tập Tiêu Biểu
2
00:02
0%
Bài Tập Luyện Thi Đại Học Khóa 01 Năm 2012 - 2013
2
00:02
0%