Nguyễn Quang Tuấn > Sổ tay cá nhân

Tên thật Nguyễn Quang Tuấn  Sinh ngày 19/06/2015  Địa chỉ Hiến sơn-đô lương-nghệ an
" ''Mỗi người trong chúng ta đều có một góc nhìn sự vật,sự việc khác nhau''"  10-11-15 07:45 PM
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.