Kim Thưởng > Sổ tay cá nhân

Tên thật Kim Thưởng  Sinh ngày 25/06/2000
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.