thingocthaonguyen9 > Nhóm

"Nguyên tử A tổng số hạt cơ bản là24. Số hạt khoong mang điện bằng số hạt mang điện âm "  20-12-17 09:40 PM
Không có nhóm nào