thingocthaonguyen9 > Sổ tay cá nhân

"Nguyên tử A tổng số hạt cơ bản là24. Số hạt khoong mang điện bằng số hạt mang điện âm "  20-12-17 09:40 PM
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.