Khang Ota

Tên thật Khang Ota  Sinh ngày 07/07/2004  Địa chỉ Yên Phúc Phúc La
"ÔN TẬP TOÁN 8 KÌ 1A. LÝ THUYẾTI. ĐẠI SỐNhững hằng đẳng thức đáng nhớ :1) (a+b)2 = a2 + 2ab + b22) (a- b)2 = a2 - 2ab + b23) (a – b)(a+ b) = a2 – b24) (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b35) (a–b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b36) a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2 )7)..."  24-10-17 08:17 AM