litgangseeding

Tên thật lit gang  Sinh ngày 09/10/1996  Địa chỉ https://www.youtube.com/c/LITGANGOFFICIAL
"HỌC TIẾNG ANH CÙNG LIT GANG https://www.youtube.com/c/LITGANGOFFICIALSIDE WALK EP 3:https://www.youtube.com/watch?v=o2CaE7hv65Y "  25-10-22 02:07 PM