Laughing > Sổ tay cá nhân

Tên thật Nguyễn Hoàng Lâm  Sinh ngày 12/06/1996  Địa chỉ Châu Phú