90% các bạn trả lời sai kết quả của bài toán này 16/07/2015 14:57:51
 
 
 
 
 
 
Đáp án là :  2^(2^8+6) +2*0+2=2^262+0+2=2^262+2