Đỗ Mạnh Dũng > Bạn bè (1)

Tên thật Đỗ Mạnh Dũng  Sinh ngày 01/10/2004