Đỗ Mạnh Dũng > Sổ tay cá nhân

Tên thật Đỗ Mạnh Dũng  Sinh ngày 01/10/2004
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.